Opština Mojkovac povodom aktuelne teme: Ne isključujemo mogućnost referendumskog izjašnjavanja građana o otvaranju rudnika „Brskovo“

Plan izgleda rudnika Brskovo
(foto: Mojkovačke novine)

Povodom aktuelne teme u Mojkovcu vezane za aktivnosti oko mogućeg otvaranja rudnika ,,Brskovo“ iz Opštine Mojkovac su našem i drugim medijima dostavili saopštenje i kopiju dokumenta upućenog Vladi Crne Gore i premijeru Spajiću sa devet tačaka, odnosno mogućih pravaca djelovanja po tom pitanju koje je Opština Mojkovac na čelu sa predsjednikom Veskom Delićem donijela u vezi aktivnosti potencijalnog otvaranja rudnika “Brskovo”. U saopštenju se kaže da je u skladu sa strateškim opredjeljenjem opštine Mojkovac (razvoj industrije, poljoprivrede i turizma), a vodeći brigu o demografskom i ekonomskom stanju Mojkovca kao i zaštiti životne sredine, Opština Mojkovac donijela je  zaključke i predloge koje je uputila Vladi Crne Gore, odnosno premijeru Milojku Spajiću, kao i nadlažnim ministarstvima.  
Konstatuju da je predstavljeni Nacrt DPP za prostor koncesionog područja za eksploataciju mineralnih sirovina – Brskovo manjkav kao dokument i za dalju implementaciju može služiti samo kao polazna osnova, uz uvažavanje primjedbi koje je Opština Mojkovac dostavila Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

S tim u vezi, u konkretnom, predložili su sledeće:

1. Vlada Crne Gore – nadležno ministarstvo, treba da inovira postojeći Nacrt DPP za prostor koncesionog područja Brskovo zajedno sa Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu.

2. DPP i Strateška procjena uticaja na životnu sredinu treba da odgovore da li je ovaj projekat u koliziji sa  strateški važnim razvojnim projektom skijališta “Žarski” na mojkovačkoj strani Bjelasice sa posebnim osvrtom na rješavanje prašine u okviru ruže vjetrova za lokalitet kako bi bilo spriječeno potencijalno širenje prašine prema budućem ski centru kao i prema drugim naseljenim područjima.

3. Razmatranjem prethodno predlozenih dokumenata zaključeno je  da isti ne daju jasne i precizne odgovore na pitanja inteziteta buke, transporta materijala, režima transporta i upotrebe eksplozivnih sredstava i upravljanje otpadnim i drugim vodama.

4. Imajući u vidu da sada kroz koncesiono polje atmosferske vode prolaze kroz bivša rudarska okna i rijekom Rudnicom slivaju se u rijeku Taru i zagađuju je, pa u slučaju ne otvaranje rudnika (koji ovaj problem tretira) neophodno je uraditi projekat kojim bi se riješilo pitanje zagađenja.

5. U planskim dokumentima i ugovoru sa potencijalnim investitorima neophodno je utvrditi obavezu rekultivacije nakon završene faze eksploatacije.

6. U pogledu koncesione naknade ističemo da je ista niska i da je kroz zakonsku regulativu treba uvećati. Opština Mojkovac treba koncesionu naknadu da iskoristi u svrhu inplementacije razvojnih projekata.

7. Otvaranjem rudnika investitor se mora obavezati da prilikom zapošljavanja prioritet imaju stanovnici opštine Mojkovac kao i drugih opština sa sjevera Crne Gore.

8.  Zbog značajnog arheološkog lokaliteta Brskovo investitor se mora obavezati da finansira izgradnju muzeja za čuvanje i izlaganje arheoloških artefakata i sprovedenih istraživanja, kao i da finansira projektnu dokumentaciju i izgradnju replike Srednjovjekovnog Brskova u punoj veličini. Takođe, investitor se mora obavezati i da finansira izgradnju Memorijalnog centra “Junacima Mojkovačke bitke” na lokaciji koju odredi opština Mojkovac.

9. Opština Mojkovac ne isključuje mogućnost referendumskog izjašnjavanja građana o predmetnom pitanju.

Dokument u zaključcima i predlozima dostavljenim premijeru Spajiću i nadležnim ministarstvima potpisuju predsjednik Opštine, Skupštine opštine i oba potpredsjednika.

Leave a Reply