Završni račun Budžeta CG: Državni dug na kraju godine iznosio 83,27 odsto BDP-a

U 2021. godini izvršena je otplata duga u iznosu od 437,6 miliona eura: ilustracija (foto: pixabay.com)

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj sjednici utvrdila Predlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2021. godinu.
Konstatovano je da je prethodnu godinu obilježio oporavak ekonomske aktivnosti koji se odrazio i na rast budžetskih prihoda, čemu je u najvećoj mjeri doprinijela uspješna ljetnja turistička sezona, kao i sprovođenje elektronske fiskalizacije poreskih registar kasa, odnosno unapređena poreska disciplina.
Prema preliminarnim podacima Zavoda za statistiku procjenjuje se da je u 2021. godini bruto društveni proizvod ostvaren u nominalnom iznosu od 4.911,6 miliona eura.
Tekući prihodi sa primicima od povraćaja datih kredita i donacijama u 2021. godini iznosili su 1.911,4 miliona eura, što je za 1,66 % više od planiranog iznosa i čini 38,92% BDP-a.
Budžetska potrošnja u 2021. godini iznosila je 2.010,9 miliona eura i manja je 2,6% u odnosu na prethodnu godinu i 2,44% manja u odnosu na planirani iznos. Budžetska potrošnja iznosila je 40,94% BDP-a.
Gotovinski deficit budžeta za 2021. godinu iznosi 99,52 miliona eura i čini 2,02% BDP-a.
Ukoliko se budžetska potrošnja umanji za izdatke za razvojne projekte, ostvaren je gotovinski suficit od 104,65 miliona eura ili 2,13% BDP-a.
U 2021. godini izvršena je otplata duga u iznosu od 437,6 miliona eura, što je zajedno sa korigovanim gotovinskim deficitom i izdacima za kupovinu hartija od vrijednosti uslovilo nedostajuća sredstva u iznosu od 541,66 miliona eura.
Završni račun, pored ostalog, pokazuje da je ukupan državni dug, na 31. 12. 2021. godine, iznosio 4.090,02 miliona eura, ili 83,27% BDP-a.
Ukupan državni dug uključujući depozite, na kraju prošle godine, iznosio je 3.625,19 miliona eura ili 73,81% BDP-a.


izvor: TVCG

Leave a Reply