Ministarstvo finansija: Deficit budžeta niži 156 miliona eura od plana

Ministarstvo finansija

Kumulativni budžetski deficit za prvih osam mjeseci ove godine iznosio je 9,4 miliona eura ili 0,2 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) i niži je od plana za 156,1 milion eura.
„U odnosu na isti period prošle godine, budžetski deficit je niži za 49,1 milion eura, odnosno 83,9 odsto“, pokazali su podaci Ministarstva finansija o izvršenju budžeta za prvih osam mjeseci.
Iz Ministarstva su kazali i da je u avgustu ostvaren budžetski suficit od 48,4 miliona eura, odnosno 0,91 odsto BDP-a, što je za 22,1 milion eura više od plana.
Prihodi budžeta su za prvih osam mjeseci ove godine iznosili 1,28 milijardi eura ili 24,2 odsto procijenjenog BDP-a i veći su 111,4 miliona eura ili 9,5 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period, dok su u odnosu na planirane veći za 67,3 miliona ili 5,5 odsto.
„Prihodi za osam mjeseci ove godine su veći i u odnosu na uporedni period 2019, za 111,5 miliona eura ili 9,5 odsto“, precizira se u izvještaju.
Kako se dodaje, trend dobre naplate po osnovu poreza na dodatu virjednost (PDV) je nastavljen.
„Prihodi od PDV-a su veći u odnosu na planirane za 113,8 miliona eura ili 24,4 odsto, dok su u odnosu na osam mjeseci prošle godine veći za 153 miliona ili 35,8 odsto“, dodaje se u dokumentu.
Kategorija porez na dobit pravnih lica takođe bilježi značajan rast u poređenju sa planom u iznosu od 5,3 miliona eura ili 7,2 odsto što je, pored dobrih rezultata iz poslovne prošle godine, pokazatelj i visokog stepena poreske discipline.
U odnosu na prethodnu godinu, prihodi po ovom osnovu veći su za 12,6 miliona eura ili 18,8 odsto.
Takođe, prihodi od poreza na međunarodnu trgovinu i transakcije su veći u odnosu na planirane za 5,5 miliona eura ili 27,7 odsto, kao rezultat značajnog rasta uvoza.
„Za osam mjeseci ove godine prihodi od akciza su manji za 4,3 miliona eura ili 2,6 odsto u odnosu na plan, kao posljedica umanjenja akciza na promet bezolovnog benzina i gasnih ulja koja je u primjeni od maja ove godine, kao i uključenih, a nerealizovanih efekata po osnovu markiranja goriva“, navodi se u izvještaju.
Podaci Ministarstva pokazuju da je niža realizacija u odnosu na plan, u iznosu od 24,6 miliona eura ili 29,2 odsto, zabilježena kod prihoda po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica, prevashodno usljed činjenice da planirani prihodi po osnovu oporezivanja neprijavljenih prihoda još nijesu realizovani, ali se kod ove kategorije prihoda u narednom periodu očekuje naplata po osnovu reprograma poreskih potraživanja.
„Takođe, kategorija doprinosa ostvarena je na nešto nižem nivou od planiranog za 18,6 miliona eura ili 6,5 odsto, kao i u odnosu na prethodnu godinu za 60,5 miliona eura ili 18,4 odsto, a kao rezultat ukidanja doprinosa za zdravstveno osiguranje. Takođe, i kod ove kategorije prihoda se u narednom periodu očekuju efekti po osnovu reprograma poreskih potraživanja“, napominje se u izvještaju.
Prema podacima Ministarstva, prihodi budžeta su u avgustu ove godine iznosili 195,5 miliona eura, što je na nivou plana za taj mjesec. Takođe, u odnosu na isti prošlogodišnji period, prihodi budžeta veći su za 5,4 miliona eura ili 2,8 odsto.
Prihodi od akcize na mineralna ulja i njihove derivate u avgustu bilježe nižu realizaciju u odnosu na isti mjesec prošle godine u iznosu od 2,9 miliona eura ili 9,7 odsto, kao posljedica umanjenja akcize na promet bezolovnog benzina i gasnih ulja.
Izdaci budžeta su za prvih osam mjeseci ove godine iznosili 1,28 milijardi eura, ili 24,4 odsto procijenjenog BDP-a i u odnosu na planirane niži su za 88,8 miliona ili 6,4 odsto.
U odnosu na posmatrani period prošle godine, izdaci su viši za 62,3 miliona, odnosno 5,1 odsto.
„U strukturi ukupne potrošnje, izdaci u okviru tekućeg budžeta, budžeta državnih fondova i rezerve iznose čine 90 odsto, dok kapitalni budžet čini deset odsto. Niže izvršenje u naznačenom periodu dominantno se odnosi na niže izvršenje kod transfera za socijalnu zaštitu u okviru budžeta Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO), Ministarstva rada i socijalnog staranja i Zavoda za zapošljavanje (ZZZ), zatim bruto zarada, kao i tekuće budžetske rezerve“, precizira se u dokumentu.
Kada je u pitanju kapitalni budžet, realizacija je na nivou od 125,77 miliona eura i izvršenje je niže od plana za oko 37,63 miliona eura, odnosno za 23 odsto za posmatrani period.
„Najznačajnije izdvajanje u okviru kapitalnog budžeta odnosi se na realizovana plaćanja za potrebe projekta prioritetne dionice auto-puta u iznosu od 65,45 miliona eura“, navodi se u izvještaju.
Ostali kapitalni projekti realizovani su u iznosu od 60,32 miliona eura, što je na nivou od 61,9 odsto plana.
Izdaci budžeta su u avgustu iznosili 147,6 miliona eura i niži su u odnosu na plan za 21,8 miliona, odnosno 12,9 odsto.
„Niže izvršenje dominantno je uslovljeno prije svega nižim izdvajanjima za kapitalne izdatke u okviru tekućeg budžeta i rezerve, kao i značajno nižim izvršenjem kapitalnog budžeta od plana za 8,45 miliona eura odnosno 55 odsto”, zaključuje se u izvještaju.Leave a Reply